Veleposlaništvo RS Peking /Vizumske informacije /Vizum za dolgoročno bivanje (Vizum D) /

Vizum za dolgoročno bivanje (Vizum D)

Tujcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje in namerava v Sloveniji bivati več kot 90 dni, se izda vizum za dolgoročno bivanje »vizum D« z veljavnostjo največ 1 leta.

V kolikor želi imetnik vizuma D v Sloveniji prebivati dlje časa, kot sme prebivati na podlagi izdanega vizuma, lahko na podlagi 30. člena Zakona o tujcih zaprosi za izdajo dovoljenja za prebivanje. Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje mora pred potekom veljavnosti vizuma vložiti na pristojni upravni enoti. K vlogi za izdajo dovoljenja za prebivanje je potrebno predložiti overjeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od treh mesecev.

Konzularna taksa za vlogo za vizum D se plača po veljavnem ceniku in v lokalni valuti (RMB). Vizumsko vlogo je potrebno oddati osebno na veleposlaništvu. Vizumski postopek traja do 15 koledarskih dni.

Sprejem vlog:

PONEDELJEK: 9:00 do 12:00
SREDA: 9:00 do 12:00 in 14:00 do 16:00
PETEK: 9:00 do 12:00

OBRAZCI:
Vloga
E-Vloga


Zakon o tujcih v 20. členu določa, da se vizum D lahko izda:

1.Ožjemu družinskemu članu državljana Republike Slovenije/EU, ki želi v državo vstopiti z namenom združitve družine
K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru;
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi (izpisek iz matičnega registra RS) ali dokazilo o zunajzakonski skupnosti (dokumentacija, ki glede na lokalno zakonodajo dokazuje zunajzakonsko skupnost);
• rojstni list (v primeru združevanja družine z mladoletnimi otroki);
• v primerih, ko gre za združevanje z nebiološkimi starši, morajo stranke predložiti tudi soglasje biološkega starša ali sodbo sodišča oz. odločbo centra za socialno delo;
• overjeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na upravni enoti v RS);
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji), razen v primerih, ko tujec izvaja načelo o prostem gibanju po Direktivi 2004/38/ES, to je v primeru združitve tujca z državljanom druge države Evropske unije, ki živi v RS;
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.


2. Diplomatom in administrativno-tehničnemu osebju in njihovim družinskim članom, ki v Slovenijo odhajajo na opravljanje mandata v diplomatskem predstavništvu ali na konzulatu druge države oziroma v mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, oziroma bodo zaposleni kot privatno osebje diplomatov (varuške, kuharji, itd.)

K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru;
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• nota MZZ države pošiljateljice o napotitvi na službeno mesto z naštetimi morebitnimi družinskimi člani, ki bodo spremljali diplomata oziroma administrativno tehnično osebje v RS in so imetniki diplomatskega oz. službenega potnega lista.

Dodatno za privatno osebje diplomatov:
• garancija v diplomatski noti, da bo diplomat zagotovil zadostna sredstva za preživljanje osebja in časovno trajanje mandata osebja (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

Privatno osebje diplomatov si mora na podlagi vizuma D na upravni enoti v RS urediti dovoljenje za prebivanje (delovnega dovoljenja ne potrebuje).


3. Udeležencem tečaja ali drugih podobnih oblik izobraževanja ali izpopolnjevanja v trajanju najmanj treh mesecev in največ 1 leta
K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru; 
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• potrdilo vpisu;
• pogodba med tujcem in subjektom v RS, iz katere je razvidno, za kakšen namen gre, ali bo tujec plačan, itd.;
• potrdilo o plačilu tečaja, če je potrebno tečaj plačati;
• dokazilo o morebitni štipendiji oz. dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.


4. Zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo
K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru; 
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• pisno mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
• dokazilo o zaposlitvi in statusu tujca v tujem podjetju;
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.


5. Zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju visokega šolstva in znanosti
K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru; 
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• pisno mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
• potrdilo o sprejemu na študij oz. pogodba o delu, če gre za delavca v visokem šolstvu;
• dokazilo o štipendiji RS ali o drugače zagotovljenih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.


6. Zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju kulture
K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru;
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• pisno mnenje Ministrstva za kulturo;
• pogodba o delu oziroma sodelovanju;
• dokazilo o zagotovljenih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.


7. Športnim trenerjem, poklicnim športnikom ali zasebnim športnim delavcem
K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru;
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• pogodba o treniranju, zaposlitvi ali o delu s klubom/športno organizacijo v RS (vpis v razvid športnikov);
• dokazilo pristojne športne organizacije v matični državi o statusu poklicnega športnika ali športnega trenerja;
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.


8. Poročevalcem za tuje medije ali tujim dopisnikom akreditiranim v Sloveniji

K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru; 
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• potrdilo matične medijske hiše, da je napoten v RS;
• veljavna novinarska izkaznica;
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.


9. Duhovnikom in redovnikom, ki bodo v okviru registrirane verske skupnosti ali priznane humanitarne organizacije opravljali duhovniški poklic ali redovniško dejavnost, in tujcem, ki bodo v okviru humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti izvajali karitativno in humanitarno dejavnost

K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru;
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• potrdilo ustrezne verske institucije/humanitarne organizacije v matični državi, da je tujec napoten na delo v RS (z navedbo datuma prihoda in trajanja bivanja v RS);
• potrdilo pristojne verske skupnosti/humanitarne organizacije v RS o prihodu, trajanju in vrsti aktivnosti v RS;
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.