Veleposlaništvo RS Peking /Vizumske informacije /Vizum za kratkoročno bivanje (ADS - Turizem) /

Vizumi za turistične skupine po pravilih "Approved Destination Status" (ADS)

Schengenski vizum z oznako "ADS - Turizem" omogoča članom turistične skupine potovanje v celotnem schengenskem prostoru. Za turistični vizum po pravilih ADS morajo zaprositi člani turistične skupine, ki šteje pet članov ali več. Veljavnost vizuma je omejena na največ 30 dni.

BROŠURA

Vložitev vizumskih vlog

Kitajski državljani, ki v Evropo potujejo kot člani turistične skupine, vlogo in dokumentacijo za pridobitev vizuma oddajo kitajski potovalni agenciji, ki je pri Državni upravi za turizem LR Kitajske potrjena za opravljanje čezmejnih potovanj kitajskih državljanov v države članice EU. Vizumske vloge članov skupine na vizumskem centru odda kurir kitajske potovalne agencije (imetnik "bele izkaznice"), ki je akreditiran pri eni izmed držav ES.

Po oddaji vlog s strani turistične agencije bo na vizumskem centru opravljen digitalni zajem desetih prstnih odtisov za vsakega člana skupine, razen v primeru, če je posamezni član skupine oproščen te obveznosti zaradi že oddanih prstnih odtisov v preteklih 59 mesecih.

Vizumska taksa

Taksa za izdajo vizuma se plača po veljavnem ceniku na dan vložitve vloge v protivrednosti v lokalni valuti RMB. V primeru zavrnitve vizumske vloge se taksa ne povrne. 

POMEMBNO!!!

V primeru, da je glavni cilj potovanja ADS skupine, v smislu dolžine ali namena potovanja, država EU, ki ni v območju Schengena (Bolgarija, Hrvaška, Romunija), je potrebno vizum te države pridobiti pred vložitvijo vloge za slovenski vizum za kratkoročno bivanje.

Posebnosti postopka za izdajo vizuma po pravilih ADS

1. Potni list člana skupine, ki se je po izdaji vizuma odločil, da ne potuje s skupino, je potrebno predložiti veleposlaništvu pred odhodom turistične skupine!

2. Če se načrt potovanja v času med oddajo vizumskih vlog in odhodom turistične skupine spremeni, mora potovalna agencija o tem nemudoma obvestiti veleposlaništvo!

3. Vsi člani skupine morajo potovati v skupini in biti nameščeni v istem hotelu!

4. O spremembah programa med potovanjem je potrebno v roku 24 ur obvestiti veleposlaništvo!

5. Po vrnitvi turistične skupine mora predstavnik turistične agencije veleposlaništvu predložiti letalske vozovnice in vse potne liste članov skupine!

 

Spremembe programa potovanja

ADS vizumi veljajo za potovanje v skladu s potrjenim načrtom potovanja, ki je bil priložen vizumskim vlogam. Člani skupine morajo potovati v skupini in biti nameščeni v istem hotelu. V kolikor se zaradi upravičenih razlogov, na katere akreditirana kitajska potovalna agencija ne more vplivati, načrt potovanja spremeni v času med podajo vlog in odhodom turistične skupine, mora potovalna agencija o tem nemudoma obvestiti veleposlaništvo. Nov načrt potovanja lahko vključuje manjše spremembe, npr. spremembo hotelske namestitve.  Osnovnih elementov potovanja ni dovoljeno spreminjati.

Seznam potrebnih dokumentov za izdajo vizuma

Kontrolni seznam za ADS - Turizem

1. Seznam članov turistične skupine s podatkom o številkah njihovih potnih listin.

2. Dopis akreditirane kitajske turistične agencije na uradnem pisemskem papirju z žigom, podpisom predstavnika agencije in datumom, v katerem so navedeni naslednji podatki:
- podroben program potovanja;
- podatki o povratni letalski vozovnici;
- imena, naslovi, številke telefonov in telefaksov hotelov, v katerih bo nameščena skupina, z navedbo terminov prenočitve;
- podatki o transportnem sredstvu, ki ga bo skupina uporabljala znotraj schengenskega prostora.

3. Potrdilo o rezervaciji povratne vozovnice s poimenskim seznamom članov turistične skupine.

4. Potovalno zdravstveno zavarovanje (skupinsko ali za vsakega člana skupine posebej), ki mora veljati na celotnem ozemlju držav članic v obdobju načrtovanega potovanja. Najnižje kritje je 30.000,00 EUR. Zavarovanje mora pokriti stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno medicinsko pomočjo in nujnim zdravljenjem v bolnišnici med prebivanjem na ozemlju držav članic.

5. Osebno ime vodiča, kopija izkaznice Državne uprave za turizem Ljudske republike Kitajske, kopija vizuma, v kolikor ni predložena tudi vizumska vloga za vodiča.  

6. Naziv in kontaktni podatki akreditirane turistične agencije, ki izvaja program turistične skupine v Evropi. 

7. Potrdilo akreditirane turistične agencije, ki izvaja program turistične skupine v Evropi, o rezervaciji hotelov in transportnih sredstev v Evropi v skladu z načrtovanim programom potovanja turistične skupine.

8. Za posameznega člana skupine: vloga za izdajo vizuma s podpisom in novejšo fotografijo vizumskega prosilca.

9. Za posameznega člana skupine: potna listina, ki mora veljati najmanj 90 dni po nameravanem odhodu z ozemlja držav članic.

10. Za posameznega člana skupine: kopije vseh strani dokumenta „hukou“ (samo za kitajske državljane).

11. Dokazila o plačilni sposobnosti prosilca:
- bančni izpiski zadnjih treh mesecev, ki dokazujejo redne dohodke; izpiski depozitnih računov niso sprejemljivi.
Za zaposlene:
- zapečatena kopija dovoljenja za poslovanje podjetja, v katerem je zaposlen prosilec,
- dopis delodajalca (v angleščini ali kitajščini z angleškim prevodom) na uradnem pisemskem papirju podjetja z žigom, podpisom in datumom, v katerem so navedeni naslednji podatki:
  o naslov ter številka telefona in telefaksa podjetja, v katerem je zaposlen prosilec,
  o ime in položaj potrjevalca v podjetju, v katerem je zaposlen prosilec,
  o ime prosilca, njegov položaj, plača in delovna doba,
  o dovoljenje za dopust ali odsotnost.
Za upokojence:
- dokazila o pokojnini ali drugem rednem dohodku.
Za brezposelne odrasle:
- če je oseba poročena: potrdilo o zaposlitvi in dohodku zakonca ter notarsko overjen poročni list, potrjen s strani Ministrstva za zunanje zadeve,
- če je oseba samska/ločena/ovdovela: kakršno koli drugo dokazilo o rednem dohodku. 

12. Za mladoletne osebe (mlajše od 18 let):
- študentska izkaznica,
- izvirni dopis šole, v katerem so navedeni naslednji podatki:
   o  polni naslov in telefonska številka šole,
   o  dovoljenje za odsotnost,
   o  ime in položaj osebe, ki je dala dovoljenje,
- notarsko overjeno potrdilo o sorodstvenem razmerju ali dokazilo o skrbništvu potrjeno s strani ministrstva za zunanje zadeve, 
- za mladoletne osebe, ki potujejo same ali z enim staršem: notarsko overjeno dovoljenje za potovanje od obeh staršev ali zakonitih skrbnikov (kadar mladoletnik potuje sam) oziroma tistega starša ali zakonitega skrbnika, ki ne potuje (če mladoletnik potuje z enim staršem), potrjeno s strani Ministrstva za zunanje zadeve, zunaj Kitajske pa potrjeno s strani ustreznih organov v državi stalnega prebivališča staršev ali zakonitih skrbnikov.

Predložitev zgoraj navedenih dokumentov ne zagotavlja izdaje vizuma.

Dodatni dokumenti, ki jih zahteva veleposlaništvo, morajo biti predloženi do postavljenega roka. V kolikor zahtevani dokumenti ne bodo predloženi, lahko veleposlaništvo izdajo vizuma zavrne.

Koristne povezave

Dogovor med ES in LRK o ADS:
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/china/documents/travel_to_eu/mou_ads_cnta_eu_en.pdf

Splošne informacije o enotnem shengenskem vizumu:
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/china/travel_to_eu/visa/index_en.htm#

Seznam akreditiranih slovenskih turističnih agencij po pravilih ADS:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/vizumski_postopki/